Συναστρία - Synastry

€40.00

1 hour : let's take a look at the dynamics between you and another person.

1 ώρα : Ας δούμε τις δυναμικές μεταξύ δυο ατόμων